Moduł mundurowy pozwala osiągnąć wiele przydatnych umiejętości w pracy zawodowej w służbach mundurowych oraz pozwoli ukierunkować Twoje działania w przyszłości.

Wysoko wykwalifikowana kadra pozwoli osiągnąć Tobie wysokie wyniki w nauce oraz przygotuje Cię do egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie logistyk, a także do egzaminu maturalnego.

Dzięki wyjazdom szkoleniowym i survivalowym przeżyjesz świetną przygodę oraz zdobędziesz duże doświadczenie związane z pracą logistyka jak i służbami mundurowymi.

W Szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz Wolontariat w którym być może i Ty znajdziesz swoje miejsce.

Dajemy możliwość wyboru szkoły do której uczeń chce uczęszczać:
- Mundurowe Liceum Ogólnokształcące ZDZ
- Szkoła Techniczna Mundurowa ZDZ

Zajęcia profilowe prowadzą  przedstawiciele na co dzień pracujący w danych służbach a  uczniowie zapoznawani są ze specyfiką służby i pracy w wojsku, pożarnej oraz służbie więziennej. W zależności od wybranego profilu młodzież naszej szkoły realizuje zajęcia teoretyczne oraz teoretyczno – praktyczne. Cieszą się one sporym zainteresowaniem a poruszane problemy dotyczą zarówno plusów jak i minusów każdej ze służb. Zajęcia są wzbogacane wycieczkami zawodoznawczymi i niejednokrotnie są prowadzone na terenie jednostek wojskowych, obiektach straży pożarnej i służby więziennej. Ponadto dla wszystkich profili prowadzone są obozy (survivalowy i taktyczny), zajęcia ze strzelania (na szkolnej strzelnicy) oraz z samoobrony, co wyrabia właściwe zachowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

Profil wojskowy - cykl zajęć prowadzonych dla uczniów umożliwia zapoznanie się z tradycjami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminami wojskowymi, dyscypliną wojskową, podstawami musztry, zasadami posługiwania się bronią, podstawami szkolenia strzeleckiego, medycznego, inżynieryjno-saperskiego, logistycznego, terenoznawstwa, łączności oraz  taktyki. Zagadnienia teoretyczne poszerzone są zajęciami praktycznymi realizowanymi podczas obozów szkoleniowych oraz wycieczek fakultatywnych na poligony i strzelnice. Zachęcamy młodzież do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych podejmowanych przez organy administracji rządowej i zachęcenie do zasilenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Profil strażacki - w trakcie zajęć uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania służb ratowniczych w Polsce. Przekazywane wiadomości są zróżnicowane i obejmują zakres wszystkich realizowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej dziedzin ratownictwa. W ich skład wchodzi gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne oraz medyczne. Poza tradycyjną formą prezentacji materiału, uczniowie mają możliwość praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu użytkowanego przez straż pożarną, między innymi: sprzętu wysokościowego, środków alarmowania i łączności, aparatów ochrony układu oddechowego czy sprzętu medycznego. W czasie trwania nauki odbywają się również wizyty między innymi w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Gnieźnie, co umożliwia obserwację pracy strażaka od wewnątrz. Przyszli absolwenci posiadać będą podstawowe wiadomości na temat funkcjonowania systemów ratownictwa w Polsce co ułatwi im podjęcie pracy lub służby w formacjach ratowniczych. Przekazywana wiedza jest uniwersalna i obejmuje tematykę prewencji bezpieczeństwa w związku z tym jest przydatna w dowolnej branży nie związanej ze służbami mundurowymi.

Profil służby więziennej - uczniowie mają okazję poznania podstaw informacji dotyczących polskiego systemu penitencjarnego. W czasie początkowych spotkań omawiane są przepisy Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz zasady komunikacji międzyludzkiej. Uczniowie poprzez spotkania z funkcjonariuszami poszczególnych pionów służby zapoznawani są między innymi z:

- sytuacjami konfliktowymi mogącymi pojawić się w kontakcie z trudnym klientem,

- zachowaniami osób uzależnionych i sygnałami mogącymi świadczyć                                   

  o występującym problemie w zakresie używek,

- wymaganiami jakie są stawiane kandydatom do służby,

- specyfiką stosowanych w Służbie Więziennej środków przymusu bezpośredniego,

- wykorzystaniem psów specjalnych do wykrywania substancji odurzających.

Ponadto uczniowie poprzez ćwiczenia praktyczne prowadzone w grupach poznają podstawowe wzory rozmów i analizowania dokumentacji. Drugim etapem zapoznawania się ze specyfiką funkcjonowania jednostki penitencjarnej są zajęcia praktyczne. Odbywają się one w ramach praktyk uczniowskich. Praktyki odbywają się pod nadzorem doświadczonych funkcjonariuszy w naturalnym środowisku zakładu karnego. Te działania pozwalają uczniom zweryfikować swoje wyobrażenie, często budowane na podstawie przekazów medialnych, o jednostkach penitencjarnych, funkcjonariuszach, osadzonych oraz zależności służbowej. Połączenie teorii z praktyką prowadzoną na terenie jednostki penitencjarnej pomaga uczniom dokonywać dalszych wyborów drogi zawodowej.

 

Najczęściej zadawane pytania

Przy ulicy Wrzesińskiej 43-55, budynek numer 5 oraz 6.
Okres kształcenia w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym, natomiast okres nauki w liceum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym.
W liceum jak i technikum profile mundurowe do wyboru są takie same: - służba więzienna - wojsko - straż pożarna
Przedmioty rozszerzone w technikum to język angielski.
Przedmioty rozszerzone w liceum to język angielski, geografia i matematyka.
Tak, szkoła posiada własną strzelnicę na której uczniowie mogą pod okiem instruktora poćwiczyć strzelanie.