O szkole
5 letnie technikum bądź 4 letnie liceum

BEZPŁATNA NAUKA

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna. Przy wyborze profilu mundurowego - opłata wynosi 120zł/miesiąc - opłata za dodatkowe zajęcia, mundury, wyjazdy sprawnościowe oraz inne ciekawe atrakcje.

PROFILE

Klasa mundurowa o profilu:
- STRAŻACKIM
- WOJSKOWYM
- SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

DODATKI

W trakcie zajęć kadeci odbędą zajęcia z:
- musztry
- samoobrony
- strzelania
- sprawnościowe
- sprawnościowe na poligonach

Każdy Uczeń otrzymuje NOWE umundurowanie.

Sprawdź nas!

Profil służby więziennej

uczniowie mają okazję poznania podstaw informacji dotyczących polskiego systemu penitencjarnego. W czasie początkowych spotkań omawiane są przepisy Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz zasady komunikacji międzyludzkiej. Uczniowie poprzez spotkania z funkcjonariuszami poszczególnych pionów służby zapoznawani są między innymi z: - sytuacjami konfliktowymi mogącymi pojawić się w kontakcie z trudnym klientem, - zachowaniami osób uzależnionych i sygnałami mogącymi świadczyć o występującym problemie w zakresie używek, - wymaganiami jakie są stawiane kandydatom do służby, - specyfiką stosowanych w Służbie Więziennej środków przymusu bezpośredniego, - wykorzystaniem psów specjalnych do wykrywania substancji odurzających.

Profil wojskowy

cykl zajęć prowadzonych dla uczniów umożliwia zapoznanie się z tradycjami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminami wojskowymi, dyscypliną wojskową, podstawami musztry, zasadami posługiwania się bronią, podstawami szkolenia strzeleckiego, medycznego, inżynieryjno-saperskiego, logistycznego, terenoznawstwa, łączności oraz taktyki. Zagadnienia teoretyczne poszerzone są zajęciami praktycznymi realizowanymi podczas obozów szkoleniowych oraz wycieczek fakultatywnych na poligony i strzelnice. Zachęcamy młodzież do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych podejmowanych przez organy administracji rządowej i zachęcenie do zasilenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Profil strażacki

w trakcie zajęć uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania służb ratowniczych w Polsce. Przekazywane wiadomości są zróżnicowane i obejmują zakres wszystkich realizowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej dziedzin ratownictwa. W ich skład wchodzi gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne oraz medyczne. Poza tradycyjną formą prezentacji materiału, uczniowie mają możliwość praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu użytkowanego przez straż pożarną, między innymi: sprzętu wysokościowego, środków alarmowania i łączności, aparatów ochrony układu oddechowego czy sprzętu medycznego. W czasie trwania nauki odbywają się również wizyty między innymi w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Gnieźnie, co umożliwia obserwację pracy strażaka od wewnątrz.

Szkoła Techniczna
Mundurowy profil wojskowy, strażacki, s. więziennej

___
Szkoły Mundurowe z siedzibą w Gnieźnie oferują naukę poszerzoną o innowację pedagogiczną o nazwie
„Klasa mundurowa o profilu:
STRAŻACKIM
WOJSKOWYM
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ”

Kształcimy w zawodzie:
technik logistyk

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły PUBLICZNEJ. Kształcenie, egzaminy zawodowe, matura, świadectwa szkolne, świadectwo maturalne, zdobycie zawodu wyglądają identycznie, jak w szkołach publicznych z tą różnicą, że uczeń i rodzic mają znacznie więcej korzyści. .

Osobą prowadzącą szkołę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji branżowych przydatnych do pracy w wojsku, służbie więziennej i straży pożarnej potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Zajęcia dodatkowe odbywają się na strzelnicach oraz w centrach i ośrodkach szkoleniowych Wojska, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.

Organ założycielski szkoły jest firmą szkoleniową z 85. letnią tradycją, dlatego też każdy Uczeń ma możliwość zrealizowania wybranego kursu zawodowego w atrakcyjnej cenie. Ponadto dzięki wybranemu profilowi wojskowemu, strażackiemu czy służby więziennej Uczeń zdobywa praktyczną wiedzę oraz liczne uprawnienia i certyfikaty branżowe.
___
Szkoła powstała we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, absolwenci naszych techników będą mogli dalej kontynuować naukę.
Po ukończeniu nauki i zdaniu wszystkich egzaminów zawodowych, uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Istniej możliwość przystąpienia także do egzaminu maturalnego.

Zajęcia fakultatywne przeprowadzane w ramach profili mundurowych stanowią doskonałą okazję do zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, poszerzających kompetencje i zwiększających szansę na zatrudnienie w wybranych służbach mundurowych. Przygotowują one również naszych uczniów do samego procesu rekrutacji do wojska, straży pożarnej i służby więziennej.

W trakcie zajęć kadeci odbędą zajęcia z musztry, samoobrony, strzelania, sprawnościowe na poligonach itp.

Poza tym nasza szkoła współpracuje z wieloma instytucjami oraz jednostkami służb mundurowych.

W trakcie zajęć organizowane są liczne wyjazdy sprawnościowo-szkoleniowe. Każdy Uczeń otrzymuje NOWE umundurowanie.

Opłata za dodatkowe zajęcia, mundury, wyjazdy sprawnościowe oraz inne ciekawe atrakcje profili mundurowych to tylko 120 zł/miesiąc.
Zapraszamy